Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Слънчевата енергия вече е третият най – голям възобновяем източник на електроенергия в САЩ

През април тази година електрогенерацията от фотоволтични системи достигна нов рекорд, като вече тя предоставя повече от  2.3% от електропроизводството на САЩ. Делът на слънчевата енергия вече заема трето място сред възобновяемите източници – след водноелектрически и вятърни централи, но пред производството на електроенергия от биомаса и геотермални източници. През април 2017, фотоволтичните електрогенератори в САЩ осигуриха 20,928 хиляди мегаватчаса (TMWh) в сравнение с 20,509 TMWh от биомаса и 5,945 TMWh от геотермална енергия.

Към април тази година възобновяемите енергийни източници (т.е. биомаса, геотермална енергия, водна енергия, слънчева енергия – включително малка PV, вятър) осигуряват повече електроенергия спрямо дела на ядрената енергетика в САЩ.

Слънчевата енергия вече е третият най - голям възобновяем източник на електроенергия в САЩ
Слънчевата енергия вече е третият най – голям възобновяем източник на електроенергия в САЩ

За първото тримесечие на тази година възобновяемите енергийни източници и ядрената енергетика са обезпечили съответно 21,6% (възобновяеми източници) и  20,34% (ядрени) от електропотреблението на САЩ.

Макар че възобновяемите енергийни източници и ядрената енергетика  осигуряват приблизително по около една пета от производството на електроенергия в страната,  тенденцията ясно подчертава бързо нарастващия пазарен дял на възобновяемите енергийни източници. Производството на електроенергия от възобновяеми източници през първата тримесечие на 2017 г. се е увеличило с 12,1% в сравнение със същия период на 2016 г, докато ядреното производство е спаднало с 2,9%.

Всъщност ядреният капацитет е намалял през последните четири години – тенденция, която се очаква да продължи, независимо от планираните нови реактори. От 2013 до 16 г. 6 реактори се спрели окончателно (Crystal River, Kewaunee, San Onofre-2, San Onofre-3, Vermont Yankee, Fort Calhoun), с общ капацитет 4 862 MW. Миналата година един нов реактор (Watts Bar-2) беше свързан към мрежата (след 43-годишен период на строителство), добавяйки 1150 MW, за чист спад от 3 712 MW от 2013 г. Дори ако всички планирани нови реактори в крайна сметка бъдат завършени, общият капацитет за производство на ядрените централи ще намалее с поне с 2,806 MW (3%) до 2025 г. Ако някои проекти бъдат отменени, ядреният капацитет ще намалее с най-малко 7,274 MW (7,2%) от 2017 г.

 Ядреният капацитет е намалял през последните четири години
 Ядреният капацитет е намалял през последните четири години

От друга страна, почти всички възобновяеми енергийни източници изпитват силни темпове на растеж. Сравнявайки първите четири месеца на 2017 г. за същия период през 2016 г., слънчевата енергия е нараснала с 37,9%, вятърната с 14,2%, водната е с 9,5%, а геотермалната енергия с 5,3%. Биомасата (включително дървесината и дървесните горива) остава непроменена – променяйки се само с 0,3%.

През последните години силните темпове на растеж, както на слънчевата, така и на вятърната електрогенерации, доведоха до добавяне на нови мощности напрактика всеки месец. През първите месеци производството на електроенергия от слънце и вятър съставлява над 10% от електропроизводството в страната. През март 2017 г. тези източници осигуряват 10,04%, а през април достигнаха почти 11% (10,92%) от общото производство. И за първи път вятърните и слънчевите електроцентрали осигуряват повече ток годишно 113,971 TMWh спрямо ВЕЦ – 111,750 TMWh.

И не съвсем случайно, тъй като делът на възобновяемите енергийни източници в електропроизводството нарасва, този на изкопаемите горива намалява. Производството на електроенергия от изкопаеми горива (т.е. въглища, природен газ, нефтени течности + нефтен кокс) спадна с 5,2% през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение с 2016 г. “Възобновяемата енергия сега надминава ядрената енергетика, основен етап в трансформацията на американския енергиен сектор”, каза Тим Джъдсън, изпълнителен директор на Службата за ядрена информация и ресурси. “Тази пропаст ще се разшири само през следващите няколко години, като продължава да се наблюдава растеж на възобновяемите енергийни източници и планираното пенсиониране на поне 7% от ядрените мощности до 2025 г. Възможното завършване на четири нови реактора няма да бъде достатъчно, за да се обърне тази тенденция.