Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Био пелети – гориво на бъдещето

Ползвайки дългогодишния опит на водещи фирми в областта на отоплението в България бе създадена фирма “Мармика” ЕООД.

Основната цел на мениджърският екип е подпомагане на маркетинговата политика и пазара на Нордика Екстрафлейм – Италия в областта на отоплителните системи на пелети с марката Екстрафлейм на българският пазар, чрез водене на преговори с инвестиционни компании и корпоративни клиенти за сключване  на договори за доставка и монтаж. Фирмата е в процес на преговори със строителни фирми, проектантски бюра, местни и чужди инвестиционни компании за включване на фирмата, като основен партньор в частта отопление на административни сгради и обекти от национално значение. Дейността на фирмата се състои от доставка, монтаж, демонтаж и настройка чрез изградена мрежа от фирми – подизпълнители с доказан опит и конкурентоспособност.

Екстрафлейм е 30 години поред най-продаваната отоплителна система в света, поради което за мениджърският екип на фирмата ще бъде чест и голяма отговорност да бъде партньор на Екстрафлейм в България.

Иновативност, сигурност, грижа за клиента и модерен дизайн са онова, което “Мармика”ЕООД предлага. Фирмата си поставя задача да предложи на своите клиенти най-новите технологии в областа на отоплителните техники на пелети. Обемът на нашите услуги се простира в оказване на помощ за подготовката на техническото задание на проекта, проектиране и извършване на монтаж, шев монтаж и сервизно обслужване. Производствената линия на Екстрафлейм е оборудвана със съвременни и модерни  машини с цифрово програмно управление, позволяващи прилагане на високи технологии при проектирането на отоплителните системи.

Основните приоритети на фирмата са: доставка и монтаж на всички системи с марката  Екстрафлейм, гарантирано качество на услугите и програмата „Енергийна ефективност”плюс конкурентни цени.

Нашата основна задача е грижата за клиентите.

  • Да удоволетворяваме потребностите на нашите клиенти и надхвърлим очакванията им, не само като изпълнение, но и като срокове на доставка и изпълнение.
  • Да изграждаме партньорски взаимоотношения с клиентите, да повишим лоялността им, вземайки предвид перспективността и традиците в развитието на бизнеса с тях.
  • Да поддържаме високото качество, като неизменна цел при изпълнението на обектите, тъй като само качествено изпълнената работа може да повиши имиджа на фирмата сред конкуренцията.

БИО ПЕЛЕТИ – ГОРИВО НА БЪДЕЩЕТО

Биомасата е естествен продукт на фотосинтезата и е един от най-важните алтернативни източници на енергия. Понастоящем активно се внедряват технологии за производство на различни видове биогорива като алтернатива на традиционните енергоносители, като каменните въглища, нефта и природния газ. При това биогоривата и особено тези от растителен произход спадат към възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), развитието на които е залегнало в енергийната стратегия на ЕС и повечето страни в света. Именно биомасата има най-голям енергиен потенциал, в сравнение с всички други енергийни източници.

Био-пелетите са чисто, неутрално по отношение на въглеродния двуокис и удобно гориво, произвеждано предимно от раздробена отпадъчна биомаса, пресована под високоналягане без лепило или други свързващи вещества. В сравнение с дървата за огрев те отделят повече топлина, увеличавайки КПД на котелните инсталации, не изискват големи складови площи за съхранение и не се самовъзпламеняват. Това съчетава удобства за автоматизиране на процеса на зареждане на горивните устройства за тяхното изгаряне. Освен това пелетите са екологосъбразно гориво, тъй като се произвеждат без употреба на свързващи вещества и химикали, а при изгарянето им в специализираните за тях горивни камери не отделят вредни емисии. Ето защо производството и потреблението на дървесни пелети в глобален мащаб бележи бум в развитието си през последното десетилетие. Биомасата, по-специално, био-пелетите има стратегическа роля при при постигането на целите на ЕС за рециклиране. Растежът на пазара в различните страни-членки на ЕСварира в широки граници. Едромашабните инсталации, работещи на био-пелети, като комбинираните централи за производство на топлина и ел. енергия, както и за регионално отопление, са преобладаващи главно в скандинавските страни, докато по-малките инсталации за централно отопление са често срещани в Австрия и Германия, главно в жилищния сектор. Другата важна форма, базирана на изгаряне на био пелети е отоплителната печка, като пазарът на такива печки е много голям в Италия, Австрия и Германия. Най-развитите пазари на еко-пелети в Европа са Швеция, Дания, Германия, Австрия и Италия. Дания за първи път започна да използва био-пелети в края на 80-те години.

Дървесните пелети са във формата на цилиндрични уплътнени гранули. Според изискванията на DIN 51 731 пелетите от квалификационния клас HP5 са с диаметър 4-8мм и дължина < 50мм макс. (макс. 5 х диаметъра), плътност 900-1000 кг/м³ и калоричност 18-19 MJ/kg. насипната плътност на пелетите е 630-650 кг/м³ при влагосъдържание 8-10%.

Топлотворната способност на дървесните пелети е сравнима с тази на каменните въглища. При изгаряне на 1 тон пелети се отделя толкова енергия, колкото при изгарянето на 1,6 тона дърва, 500л. дизелово гориво, 700л. мазут или 480м³ природен газ. При това дървесните пелети са екологично чисто гориво. В сравнение с традиционните горива  при тяхното изгаряне се отделя от 10 до 50 пъти по-ниска емисия на въглеродни диоксити, а образуването на пепел е от 15-20 пъти по-малко, отколкото при въглищата.

Био пелетите – горивото на бъдещето

Качествата на твърдите горива се определят главно от тяхната калоричност и пепелно съдържание. Под калоричност се разбира количеството топлина, което се отделя при изгарянето на 1кг гориво. От таблицата се вижда, че директното изгаряне на дървесината под формата на дърва за огрев е твърде неефективно. В замяна на това отпадъчната биомаса, преработена на био-пелети, има няколко пъти по-голяма калоричност.

Критерии на австрийския стандарт ÖNORM M 7135

Вид гориво Калоричност MJ/kg Пепелно съдържание в %
 Горивна нафта 49.2
 Брикети от кафяви въглища 19.5 4-10
 Кафяви въглища 15-16 10-25
 Въздушно суха твръда дървесина 6.5 2-4
 Въздушно суха мека дървесина 5.8 2-4
 Прясно отсечена дървесина 4.2 2-4
 био-пелети клас HP1 18-19.5 0.5

Като официален представител на Екстрафлейм за България предлагаме богата гама печки и камини на пелети с марката Екстрафлейм. Освен ефективност, ниски емисии и удобство при експлоатация, моделите печки и камини  Екстрафлейм работещи с био-пелети са с превъзходен дизайн и богат избор на цветове. Всички модели са напълно автоматизирани. Предлагаме системи за централно отпление за еднофамилни къщи в диапазона до 35kW. Печките и камините са с въздуховоди със системата MULTIFUOCO или водна риза.Продажната цена на дървесните пелети е сравнима с цената на енегрията от каменните въглища и значително по-ниска от тази на нефта и електроенергията. Поради високата си плътност био-пелетите са по-евтини и по-компактни за транспортиране от другите форми на биомаса. Био-пелетите, също така, са много удобна форма на гориво за крайните потребители – те може да се доставят с камиони-цистерни или в торби и са подходящи за използване при автоматични подаващи системи. При съвременните технологии и машини био-пелетите се превръщат в индустриално гориво, каквито са каменните въглища, нефтът, природният газ и др. Пелетите са предназначени за използване като гориво, както в индустриални отоплителни системи, така също и в частните домакинства за специалнитепечки и котли.

Оказваме пълно съдействие за финансова подкрепа около 15% за закупуване и инсталиране на отоплителни системи на био-пелети по програмата за енергийна ефективност – REECL.

Фирмата разполага с технически консултанти, монтажници и сервизни техници, получили съответното обучение от Екстрафлейм за инсталиране на тези системи и тяхната поддръжка. Фирмата предлага пълен гаранционен и следгаранционен сервиз, както и абонаментна поддръжка и почистване.

Като се надяваме да поставим началото на бъдещо съвместно сътрудничество, оставаме с уважение.

Мармика ЕООД medal_bg_2016 medal_bg_gold_2017j

certificate_krum_nikolov 448x336

Сертификат за преминат курс – инсталация и поддръжка на продуктите на Nordica-Extraflame.

Статията е представена от: