Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

НОРА – ГАЗ ЕООД

LG_NoraGaz
гр. Ямбол
ул. "Граф Игнатиев" No 279
Ямболска област
тел: 046 669 409, GSM:0888 226 618, 0889 229846
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

“НОРА-ГАЗ” ЕООД е със седалище и адрес на управление в гр. Ямбол, 8600, ул. “Граф Игнатиев” № 279. Фирмата е с Идент. номер БУЛСТАТ 128570103 и идент. номер по ДДС BG 128570103. Фирмата притежава офис в гр. София, 1704, кв. “Витоша”, ул. “Проф. Д-р Христо Вакарелски” № 13, вх. Б – партер.

Предмета на дейност, е: проектиране, доставка, монтаж и сервизно обслужване на битови и промишлени газови съоръжения и инсталации; изграждане на ел. инсталации, системи за осигуряване и вентилация, соларни инсталации, термо помпи. Ремонт, преустройство и поддържане на котли високо и ниско налягане и прилежащите им котелни инсталации, съдове работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода III-та и IV-та категория, газопроводи и газови съоръжения; инсталации за втечнени въглеводородни газове и природен газ; проектиране и изграждане на отоплителни и климатизационни инсталации,

От основаването си дружеството развива дейност по доставка и монтаж на отоплителна газова техника – котли и съоръжения с повишена опасност. За изпълняване на тази дейност фирмата притежава съответните лицензи издадени от “ГАЗТЕК-БГ” АД гр. София и Държавна агенция за метрология и технически надзор РО “ИДТН” гр. Бургас по Наредба № 29, 30. Лицензите се презаверяват ежегодно. За календарните години от 2004 г. до 2012 г., дружеството е подизпълнител на “ОВЕРГАЗ” АД, със сключени рамкови договори за битова газификация, за градовете София, Ямбол и Бургас.
“НОРА-ГАЗ” ЕООД, поддържа през годините и притежава Удостоверение за дейност, издадено от “Овергаз-Техника” АД “ Технически надзор”, изх. № 389/30.06.2010 г., в уверение на това че във фирмата са създадени условия за спазване изискванията на Наредба № 6 при извършване на дейностите: Проектиране, изграждане и монтаж на газоснабдителни системи и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ.

Фирмата е вписана в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по проектиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен № Бс075 от 12.05.2008 г.

Дружеството е член на Камарата на строителите в България и е вписано в Централния професонален регистър на строителя, на основание чл. 5, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС за изграждане на строежи от 3-та група строежи от енергийната инфраструктура, строежи 3-та категория, с Удостоверение № III-NV 000817 и талон III-NV 04, по Протокол № 0050/19.06.2008 г.

Удостоверение № V-NV 002558 и талон V-NV 04, по Протокол № 0050/19.06.2008 г. на Камарата на строителите в България удостоверява, че дружеството извършва отделни видове СМР по КИД, позиция 43 Строителство с код: 43.21; 43.22; 43.29; 80.20.

“НОРА-ГАЗ” ЕООД е включено в списъка на партньорите – доставчици и монтажници по Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома (REECL).

От м. Септември 2006 г. фирмата е внедрила и прилага системата за управление на качеството с обхват: Проектиране, изграждане и сервиз на отоплителни, газови и климатични инсталации и притежава Сертификат № 03010 от 18.09.2009 г., за съответствие на дейността и с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.