Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Никика-90 ООД

LG_Nikika
гр. Бургас
ж.к. "Славейков", СПЗ,
ул."Янко Комитов" № 16
Бургаска област
тел: 056 880 893, факс: 056 880 894,
GSM: 0888 807 225, 0893 354 611
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

“НИКИКА-90” ООД е създадена от висококвалифицирани специалисти с цел изграждане на мощна и независима компания, която чрез своята модерна и отлично оборудвана материална база да осъществява производството на електрически табла и комплектни комутационни устройства за напрежение до 1000 V. Чрез фирмената си политика, подчинена на сигурността, качественото производство, акуратността и точността в отношенията с клиентите, фирмата се явява водеща компания в своя бранш на територията на България. Основен акцент в производството са:

главни и разпределителни табла за градски трафапостове до 630 кVА;
табла за електрически централи и подстанции;
разпределителни шкафове за кабелни мрежи ниско напрежение;
специализирани табла за строителни обекти;
електромерни табла за жилищни и обществени сгради;
командни шкафове за управление на технологични линии.
Фирма „НИКИКА 90“-ООД въведе в експлоатация инсталация за специална декорация на метали, т.нар ИМИТАЦИЯ НА ДЪРВО или ДЪРВЕН ЕФЕКТ – златен дъб, череша, орех, махагон и др., прахово боядисване на алуминиеви профили с дължина до 7 м.Боядисването в дървесен ефект на алуминиевите профили се извършва в специална инсталация с дължина 9 м. при температура от 200 C° под постоянен вакуум. Технологията и материалите за постигането на този ефект са на DECORAL SYSTEM – Италия.

Фирмата е насочила своите интереси както към големите индустриални предприятия, така и към средни и малки фирми и дребни потребители. Дългогодишните партньорски връзки със своите клиенти “НИКИКА” дължи на печелившата формула – сигурност, качество и коректност.

Декларация на ръководството

Ръководството на “Никика – 90” ООД декларира, че се стреми да постигне оптимални условия за ефективно и ефикасно управление на Интегрираната система за управление, разработена в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Основна цел за нейното разработване и внедряване е желанието на дружеството да убеди в способността си дадоставя качествени продукти и услуги на своите клиенти и партньори при осигурени здравословни и безопасни условия на труд на своите служители, както и на заинтересованите страни: като доставчици, клиенти или посетители, пребиваващи на територията на „НИКИКА-90“ ООД и минимизиране на негативното въздействие върху околната среда.

Интегрираната система за управление и произтичащите от нея правила и отговорности се прилагат от всички отговорни длъжностни лица на Дружеството, имащи отношение къмпроизводството на ел.табла, разпределителни касети, пултове за управление;изработка и монтаж на дограми; изработка на парапети и търговия с електроматериали, кабели и проводници.

Аз, в качеството си на Управител на „НИКИКА-90” ООД съм отговорен за постигането на работна атмосфера, допринасяща за постоянното усъвършенстване и запазване на натрупаният опит на Дружеството по отношение на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околната среда.

Стратегически цели по качеството на “НИКИКА – 90” ООД са:

ориентиране на фирмата към своите клиенти чрез изпълняване на изискванията им и очакванията на клиентите, с цел предлагане на продукти и услуги с желаното от тях качество;
повишаване на ефикасността и ефективността на бизнес процесите във фирмата, чрез подходящо планиране, организация и контрол на операциите;
ресурсно обезпечаване на процесите, позволяващо тяхното качествено и ритмично изпълнение;
синхронизиране на взаимно свързаните процеси от интегрираната системата за управление;
установяване, поддържане и развитие на взаимноизгодни отношения с доставчици и клиенти;
стремеж за използване на съвременни технологии и методи за постигане на конкурентоспособност на организацията;
осигуряване на необходимите компетенции на целия персонал на фирмата, които да гарантират качеството на предлаганите продукти;
разработване и внедряване на нови продукти;
подобряване на процеса на управление на информацията свързана с предлаганите продукти чрез подходящо наблюдение, анализ на получените данни и контрол по отношение на качеството.
Стратегически цели по управление на околната среда на “НИКИКА – 90” ООД са:

повишаване на степента и културата на екологично съобразното поведение на дружеството, в съответствие със законовите изисквания, съвременните международни стандарти и критерии при реализацията на основните задачи, стоящи пред дружеството;
последователно и постоянно повишаване на екобезопасността при осъществяване на дейностите от обхвата на интегрираната система за управление;
последователно и постоянно внедряване, анализ и развитие на система от методи и средства за самоконтрол и самооценка на дейностите;
изграждане и развитие на съвременна и ефикасна система за подбор, квалификация и мотивация на персонала;
ефикасно използване на оборудване, енергии и материали;
въвеждане на енергоспестяващи и ограничаващи отпадъците технологии за постигане на екологичен и конкурентен ефект;
реинвестиране в нови технически средства и технологии за ограничаване на рисковете за околната среда;
Стратегически цели по управление на здравословните и безопасни условия на труд на “НИКИКА – 90” ООД са:

осигуряване на подходящи обучения на персонала, за да гарантира постигането на политиката по здравословни и безопасни условия на труд;
ефикасно идентифициране и анализ на опасностите на работната среда;
обезпечаване на планираните мерки по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с необходимите ресурси;
постигане на успешно сътрудничество с всички служители и заинтересовани страни за изпълнение на политиката по здравословни и безопасни условия на труд;
въвеждане на безопасни технически средства, технологии, инструменти и работна среда.
Политиката на Ръководството – обхваща следните направления:

Управление на качеството;
Управление на здравословните и безопасните условия на труд;
Управление на околната среда;
Ръководството на фирмата се ангажира да провежда политика, основана на следните фундаментални принципи, които се следват непрекъснато:

утвърждаване позицията на “Никика – 90” ООД като водеща фирма, предлагаща проектиране и изработване на ел. табла, изработка и монтаж на дограма и изработка на парапети, използваща последни технологии в областта на електротехниката и задоволяваща индивидуалните изисквания на всеки клиент;
стриктно спазване на държавните и местни нормативни изисквания, тези на своите клиенти, партньори и заинтересованите страни по отношение на качеството, безопасността и управлението на околната среда;
пълно задоволяване на потребностите и изискванията на клиентите и разширяване на пазарните възможности и конкурентноспособност;
фирмата разчита на обратната връзка, получена от клиента, като важен критерий за качеството на предлаганите продукти;
минимизиране на замърсяванията и вредните въздействия върху околната среда от своята дейност;
свеждане до минимум на рисковете от дейността за здравето и безопасността на работещите в организацията и заинтересованите страни и предотвратяване на нараняванията и заболяванията;
“Никика – 90” ООД постоянно поддържа, разширява и обновява необходимите организационни и ресурсни възможности и компетенции за качественото извършване на предлаганите продукти;
стремеж за непрекъснато подобряване на дейностите по управление на качеството, здравето и безопасността при работа, както и въздействията на околната среда.
Политиката на Ръководството се прилага в съответствие с действащото законодателство и други приложими изисквания.

Изпълнението на политиката се реализира чрез прилагане на система от правила (Интегрирана система за управление), разработена, документирана и поддържана в съответствие със стандарти БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007. Интегрираната система за управление и произтичащите от нея правила и отговорности се прилагат от всички длъжностни лица на Дружеството.

„НИКИКА-90”ООД се стреми да предлага конкурентни продукти и услуги с високото качество в съответствие с нормите за безопасност на труда и опазване на околната среда, което е гаранция за просперитет, стратегическа сила, доходност, акуратност и растеж.

Мисията на „НИКИКА-90”ООД се изразява е следното: „качество равнозначно на степента на удовлетворение на клиента”

Ръководството на “НИКИКА – 90” ООД поема отговорност за спазването на залегналите в политиката принципи.

Политиката е оповестена от Ръководството на „НИКИКА-90” ООД, разпространена до всички отговорни служители, доставчици на услуги и обществеността, осъзната е от персонала на дружеството и се прилага в практиката.

Ръководството на „НИКИКА-90” ООД е ангажирано за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.