Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Васил Иванов Костов ЕТ

LG_Васил-Иванов-Костов-ЕТ.jpg
София
кв. Враждебна, ул. "4" № 3А
София-град област
тел: 02 995 0338,0884911526
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

ЕТ “ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ” е основана през 1989 г. – първата регистрирана фирма във Великотърновския окръжен съд фирмено дело № 1 от 27.02.1989 г. с предмет на дейност строителство и ремонти. Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя при Камарата на строителите в България за строежи от първа до пета група.
За повече от 23 години са реализирани стотици проекти за строителство, ремонт, реставрация и поддръжка на сгради. ЕТ “Васил Иванов Костов” е добре позната в с коректното изпълнение на договорите си с възложители от цялата страна и добрите взаимоотношения с доставчиците. ЕТ “Васил Иванов Костов” активно участва в конкурсите за възлагане на обществени поръчки.
Ръководството на ЕТ “Васил Иванов Костов” е внедрило, прилага и непрекъснато усъвършенства Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на стандарта EN ISO 9001:2008. Фирмата е сертифицирана от Moody International, с обхват на сертификация: Строителство, строително-ремонтни дейности, хидроизолации и саниране на сгради; Производство и монтаж на алуминиева и РVС дограма. Строителство на пътна инфраструктура, водоснабдяване и канализация. Успешно са внедрени и ситемата за Здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на стандарта OHSAS 18001:2007, както и Системата за управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандарта EN ISO 14001:2004.
Фирмата разчита на своя екип – строителни инженери със специалности: промишлено и гражданско строителство, водоснабдяване и канализация, хидроенергийно строителство, железопътно строителство; геодезист, машинни инженери, електроинженери, строителни техници; квалифицирани строители за различни строителни и ремонтни работи – водопроводчици, електротехници, специалисти отопление и вентилация, сухо строителство, зидаромазачи, бояджии, работници облицовки, настилки, изолации, шпакловчици, арматуристи, кофражисти, заварчици, тенекеджии, дограмаджии, дърводелци, шофьори, снабдители и други работници; административно-правен отдел. Строителните бригади работят с високо производително и обезопасено техническо оборудване, в зависимост от характера на извършваната дейност. Фирмата разполага и със собствена база за производство на алуминиева и PVC дограма. Организацията работи с утвърдени доставчици на материали, външни услуги, техника, оборудване и инструменти, необходими за осъществяване на договорените с клиента видове работи. Във фирмата са създадени много добра организация, работна среда, здравословни и безопасни условия на труд за всяка строителна площадка, съгласно действащите нормативна уредба и стандарти в Р. България.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.